Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan Unionin Yleistä tietosuoja-asetusta sekä kansallista Tietosuojalakia.

Rekisterinpitäjä
Touko-konserni
Y-tunnus: 2764588-8
PL 402, 00101 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. 09 427 270 94

Tietosuojavastaava
fax. 09 427 270 95

PL 402, 00101 Helsinki

Rekisterin nimi
Yrityskontaktoinnin rekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja saa käsitellä tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista siltä osin kuin käsittelyn tavoite on yleisen edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. Yritysten vastuuhenkilöiden tiedot katsotaan olevan julkisia tietoja ja niiden kuvaavan henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa elinkeinoelämässä. Käsittely ei myöskään rajoita merkittävällä tavalla rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia.

Laki sähköisen viestinnän palveluista 202 § säätää, että suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Sähköpostiosoitteet, joihin sähköpostiviestejä toimitetaan ovat Kaupparekisteriin merkittyjen yhteisöjen sähköpostiosoitteita. Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan yhteisölle on annettava mahdollisuus helposti ja ilman erillistä maksua kieltää yhteystietojensa käyttö jokaisen suoramarkkinointitarkoituksessa lähetetyn sähköpostiviestin yhteydessä. Suoramarkkinointia harjoittavan on selkeästi tiedotettava kieltomahdollisuudesta. Rekisterinpitäjä varmistaa mahdollisuuden kieltäytyä suoramarkkinoinnin vastaanottamisesta.

Lisätietoja tietojen käsittelyn periaatteista saatavilla Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta “Usein kysyttyä suoramarkkinoinnista” osiosta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kerro tässä myös tietojen säilytysaika, mikäli mahdollista. Kerro myös, jos tiedot esimerkiksi anonymisoidaan tietyn ajan kuluttua.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot ovat peräisin lähtökohtaisesti Kaupparekisterin julkisista tiedoista. Lisäksi rekisteriin tallennettavia tietoja voidaan saadaan asiakkaalta mm. lomakkeilta, sähköpostitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa tai viranomaiselle kansallisen lain näin edellyttäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tietojen säilytysaika
Tietoja käsitellään vain niin kauan kuin tämä on olennaista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsiteltävien henkilötietojen poistamista. Henkilötiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluessa tietojen keräämisestä tai ne anonymisoidaan.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa rekisterinpitäjän tekemästä ratkaisusta kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja löytyy osoitteesta tietosuoja.fi.